Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Poskytované služby

Prevádzkovateľ krematória MAGNÓLIA poskytuje nasledujúce služby:

  • Individuálna kremácia uhynutého spoločenského zvieraťa
  • Veterinárna asanácia (spoločná kremácia)
  • Prevzatie pozostatkov uhynutého spoločenského zvieraťa v štandardnom pracovnom čase a v neštandardnom pracovnom čase (víkend, štátny sviatok a v čase už od 17:00 – 6:00)
  • Preprava pozostatkov uhynutého spoločenského zvieraťa
  • Odovzdanie popola alebo zabezpečenie služieb kuriérskej spoločnosti
  • Ostatné služby – predaj urien a spomienkových predmetov, vyhotovenie spomienkových predmetov a výkon obradu (poslednej rozlúčky).

2. Objednanie služieb

Objednanie služieb je možné iba prostredníctvom vyplnenia objednávky, v ktorej sa špecifikuje rozsah objednaných služieb a dodávok tovaru. Objednávku je možné vyplniť na web stránke (www.krematoriummagnolia.sk), e-mailom (krematorium@krematoriummagnolia.sk), telefonicky (0948 250 390, 0904 514 611), alebo osobne s pracovníkom Krematória MAGNÓLIA, ktorý vyplní všetko podľa pokynov klienta do tzv. Zberného listu. Vyplnenie objednávky je povinné a klient jej vyplnením prehlasuje, že zviera určené na kremáciu nezranilo žiadnu osobu posledných 14 dní a nie je v pozorovacej lehote na možné príznaky vírusového infekčného ochorenia – besnota. Osobné údaje klienta použité pri vyplnení objednávky sú použité iba k realizácii objednávky a nie je ich možné ďalej šíriť.

3. Dodacie a platobné podmienky

Krematórium MAGNÓLIA vykoná individuálnu kremáciu podľa objednávky klienta obvykle v termíne do piatich pracovných dní (najneskôr do 7 pracovných dní) od vyplnenia objednávky a prevzatia pozostatkov ku kremácii. Odovzdanie popola je možné osobne (na prevádzke krematória alebo dovozom v blízkom okolí prevádzkárne krematória) alebo využitím služieb kuriérskej spoločnosti. Čas pre vybavenie objednávky sa môže predĺžiť o čas potrebný na dodanie urny, prípadne vyhotovenie spomienkových predmetov. O dodacích lehotách je klient informovaný pracovníkmi krematória pri vyplnení objednávky. V prípade, že klient nemá záujem o prevzatie popola a v prípade veterinárnej asanácie (spoločnej kremácie) je objednávka považovaná za vybavenú momentom prevzatia pozostatkov uhynutého spoločenského zvieraťa. Platbu za vyžiadané služby je možné vykonať v hotovosti pri objednaní tovaru a služieb, alebo bankovým prevodom. Urna s pozostatkami nebude odovzdaná, pokiaľ nebude vykonaná platba.

4. Reklamačné podmienky (vrátenie tovaru, peňazí)

Ak bola už vykonaná služba kremácia, nemožno túto službu reklamovať, pretože ju nie je možné vrátiť. Reklamovať je možné kvalitu prevedenia urny a spomienkových predmetov to buď výmenou za inú alebo vrátením peňazí. V prípade, že neprebehla kremácia, je možné objednávku zrušiť a v tom prípade budú účtované iba do tej doby vynaložené náklady (napríklad na prevoz zvieraťa, poplatok za prevzatia v noci, cez víkend a pod.). Zrušenie objednávky je možné iba telefonicky alebo osobne.

MVDr. Ing. Michala Wöllner – konateľ, v.r. PET CW s.r.o.

V Kráľovej nad Váhom, dňa 31.05.2021