GDPR

Objednávateľ vyhlasuje, že udeľuje svoj výslovný a zrozumiteľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytovateľovi, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len ako „Zákon č. 18/2018 Z.z.“/ a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (uplatňovaného od 25.05.2018) /ďalej len ako „Nariadenie GDPR“/, pre účely plnenia predmetu tejto objednávky/zmluvy.

Tento súhlas udeľuje objednávateľ poskytovateľovi na všetky formy a spôsoby spracúvania osobných údajov, jednak počas platnosti a účinnosti tejto objednávky/zmluvy, ako aj po jej zániku, po dobu archivácie. Objednávateľ berie na vedomie, že má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov poskytovateľom, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený so všetkými skutočnosťami a právami dotknutej osoby vyplývajúcimi zo Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia GDPR a berie na vedomie, že spracované osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi.