Podmienky používania webovej stránky krematoriummagnolia.sk

Tieto podmienky používania sú platné od 23.7.2020

 Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli navštíviť našu webovú stránku www.krematoriummagnolia.sk. Prečítajte si prosím tieto podmienky používania, pretože náš vzťah s Vami pri používaní webovej stránky sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej len „Podmienky“). Pokiaľ s týmito Podmienkami nesúhlasíte nemôžete webovú stránku používať. Ak sa v týchto podmienkach používa pojem „www.krematoriummagnolia.sk  “ „ja“, „my”, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť PET CW s.r.o. , s konateľom MVDr. Marián Vydarený  a MVDr Bc. Ing. Michala Wöllner., so sídlom Nové Sady 45, Nové Sady 951 24

1. Úvodné ustanovenia:
            a)    Tieto Podmienky upravujú používanie webovej stránky www.krematoriummagnolia.sk. Web stránka zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránky, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne (ďalej len „web stránka“).
            b)    Poskytovateľom a prevádzkovateľom stránky je spoločnosť PET CW s.r.o. , s konateľom MVDr. Marián Vydarený  a MVDr Bc. Ing. Michala Wöllner., so sídlom Nové Sady 45, Nové Sady 951 24. , IČO: 50523686, DIČ: 2120359725 založená zápisom v Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 41730/N.

            c)    Súčasťou Podmienok sú aj Podmienky ochrany súkromia a Cookie policy a iné dodatočné podmienky kedykoľvek zverejnené na stránke www.krematoriummagnolia.sk   počas prevádzky web stránky, ako odkaz v týchto Podmienkach alebo iným spôsobom. Ak by bol rozpor medzi ustanoveniami jednotlivých podmienok uvedených v predchádzajúcej vete tak obsah týchto Podmienok má prednosť. 
            d)    Akceptovaním týchto Podmienok a používaním web stránky súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté.
            e)    Potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s www.krematoriummagnolia.sk  uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok. Ak používate web stránku ako zástupca inej osoby potom potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať. Ak potvrdzujete tieto Podmienky za spoločnosť, alebo inú právnickú osobu, potvrdzujete a zaručujete sa, že ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s www.krematoriummagnolia.sk  platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok. Pokiaľ nie ste podľa krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie plnoletý alebo oprávnený s www.krematoriummagnolia.sk  uzavrieť zmluvu na základe týchto Podmienok bez súhlasu zástupcu potom potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie web stránky a potvrdenie a akceptovanie týchto Podmienok. Zároveň potvrdzujete a zaručujete sa, že ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Podmienkach.
            f)    Tieto Podmienky platia pre každého kto akýmkoľvek spôsobom používa web stránku www.krematoriummagnolia.sk .

g)    Sme oprávnení tieto Podmienky kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené Podmienky budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke prípadne mobilnej aplikácií web stránky (ak bude vytvorená) a používaním web stránky (každým prihlásením sa do a použitím web stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami. Ste povinný sa s novými Podmienkami pred ďalším používaním web stránky oboznámiť.

h)    Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto Podmienkach, potom web stránku nie ste oprávnený používať a mali by ste ukončiť používanie web stránky. Váš prístup k web stránke môže byť v takej situácii zamedzený. V prípade, že ste nespokojný s web stránkou alebo jej funkcionalitou alebo so službami, ktoré www.krematoriummagnolia.sk poskytuje môžete nám to oznámiť alebo stránku opustiť.

i)    Ustanovenia týchto Podmienok sa v primeranom rozsahu použijú aj pri používaní nami vytvorených programov a aplikácií určených k prístupu na web stránku na akýchkoľvek zariadeniach kedykoľvek v budúcnosti.

2. Podmienky používania web stránky: 

a)        Používanie web stránky je možné až od 15 rokov veku. Ak nemáte aspoň 15 rokov, nemôžete web stránku používať.

b)        Ako užívateľ web stránky sa zaväzujete:

A. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom web stránky obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný; 

B. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom web stránky obsah, ktorý propaguje či už otvorene alebo skrytou formou násilie a podnecovanie k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zbrane a strelivo, vojnu, alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov, erotický, pornografický alebo inak nevhodný obsah (vrátane detskej pornografie) alebo obsah ktorý inak ohrozuje psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, alebo môže narušiť ich emocionálny stav a ich duševné zdravie;

C. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom web stránky obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Vás ak nemáte na takéto použitie súhlas danej osoby;

 D. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom web stránky akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie web stránky alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;

 E. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom web stránky zavádzajúce alebo falošné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl u ostatných užívateľov alebo zakryť pôvod prenášanej správy; 

F. nepoužívať web stránku www.krematoriummagnolia.sk na odosielanie alebo šírenie akejkoľvek formy propagácie alebo reklamy tretích strán alebo ich produktov a služieb (vrátane ich webových stránok, účtov na sociálnych sieťach) vrátane vkladania textov či vodotlačí do videí a obrázkov, ktoré nie sú výslovne povolené www.krematoriummagnolia.sk alebo na odosielanie alebo šírenie nevyžiadaných emailových správ; 

G. nepoužívať web stránku akýmkoľvek spôsobom na prevádzku alebo propagáciu súťaží, hier a stávok, poskytovanie úverov, pôžičiek alebo iných finančných plnení, ponuky práce, na šírenie marketingových materiálov, spamov, hoaxov, falošných správ, podvodov alebo inak nevhodným spôsobom; 

H. používať web stránku výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Podmienkami a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky; 

I. ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne web stránku alebo jej časť tretím osobám bez súhlasu www.krematoriummagnolia.sk  (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie web stránky akokoľvek nezaťažiť. 

c)        Ako užívateľ web stránky nesmiete:

A. zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim www.krematoriummagnolia.sk u alebo iným užívateľom web stránky pre akýkoľvek účel; 

B. bez výslovného súhlasu www.krematoriummagnolia.sk u používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu na web stránku, rozosielanie správ ostatným užívateľom, označovanie príspevkov, pridávanie komentárov alebo akékoľvek iné automatické používanie web stránky bez ľudského zásahu užívateľa; 

C. bez výslovného súhlasu www.krematoriummagnolia.sk  používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu web stránky, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Podmienkami alebo so súhlasom www.krematoriummagnolia.sk s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov; 

D. pridávať na web stránku obsah, ktorý nesúvisí s účelom prevádzky web stránky, najmä nesmiete web stránku používať na šírenie akéhokoľvek politického, ideologického alebo iného podobného obsahu; 

E. pridávať na web stránku nerelevantný obsah, opakovane pridávať rovnaký alebo podobný obsah, zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je web stránka prevádzkovaná; 

F. pridávať rovnaký obsah do nevhodných kategórií alebo v rôznych lokalitách alebo inak v rozpore s pokynmi na správne pridávanie obsahu na web stránku; 

G. neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre web stránky alebo iným systémom www.krematoriummagnolia.sk  alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku web stránky, znižuje jeho kvalitu alebo narušuje jeho funkcionalitu; 

H. pokúšať sa na web stránku prihlásiť ako iný používateľ web stránky bez výslovného súhlasu www.krematoriummagnolia.sk

d)        Nesmiete používať web stránku spôsobom, že na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb budete umiestňovať odkazy na niektoré časti web stránky, individuálne inzeráty alebo príspevky bez súhlasu www.krematoriummagnolia.sk alebo spôsobom, ktorý www.krematoriummagnolia.sk  na takýto účel nezriadili.

e)        www.krematoriummagnolia.sk  web stránku smiete používať len spôsobom, ktorý sme na používanie web stránky vytvorili za použitia internetových prehliadačov, prípadne prostredníctvom nami vytvorenej mobilnej aplikácie (ak bude vytvorená). Nevstupujte na web stránku inak ako prostredníctvom na to určených programov a rozhraní.

f)         Používanie web stránky nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie web stránky, ktoré by odporovalo týmto Podmienkam alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania web stránky. Sme tiež oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do web stránky poskytnutý alebo nahratý obsah.

g)        Pri používaní web stránky budete prichádzať do styku s obsahom pridaným ostatnými užívateľmi web stránky, www.krematoriummagnolia.sk nie je v žiadnom prípade zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť, úplnosť alebo bezpečnosť obsahu pridaného inými užívateľmi web stránky. Obsah pridaný ostatnými užívateľmi web stránky môže byť hanlivý, urážajúci, neslušný alebo inak nevhodný, pričom týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie ste oprávnený a ani si nebudete voči www.krematoriummagnolia.sk uplatňovať akékoľvek nároky a odškodnenie v súvislosti s obsahom pridaným inými užívateľmi web stránky alebo tretími stranami.

h)        Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku Podmienok platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie web stránky výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

i)          V súvislosti s používaním web stránky môžeme do jednotlivých častí web stránky umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako užívateľ web stránky dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach web stránky.

j)          Web stránka môže využívať aj iné služby tretích strán. Používanie týchto služieb môže byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.

k)        Web stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory. www.krematoriummagnolia.sk nekontroluje obsah týchto webových stránok a súborov a nie je v žiadnom prípade zodpovedný za ich obsah, služby a materiály na týchto webových stránkach.

3. Práva k webovej stránke a obsahu:

a)    Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k web stránke a akejkoľvek jej časti, obsahu web stránky, ochranným známkam a logám web stránky je výlučne www.krematoriummagnolia.sk

b)    Akceptovaním týchto Podmienok a používaním web stránky nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k web stránke (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do web stránky, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie web stránky, web stránku alebo www.krematoriummagnolia.sk jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Web stránka a všetky jej súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí web stránky sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie web stránky inak ako v súlade s týmito Podmienkami vyžaduje písomný súhlas www.krematoriummagnolia.sk. Nie ste oprávnený bez súhlasu  www.krematoriummagnolia.sk používať značky a logo  www.krematoriummagnolia.sk ani používať iné grafické prvky web stránky.

c)    Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód web stránky a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. Web stránka nie je poskytovaná pod niektorou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

d)    Zodpovedáte za akýkoľvek obsah, ktorý na web stránke poskytnete; najmä, že k takémuto obsahu máte právo, ktoré Vás oprávňuje takýto obsah na web stránku nahrať a poskytnúť. Všetky Vaše práva k takémuto obsahu zostávajú zachované (vrátane práv duševného vlastníctva). Máme právo podľa vlastného uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý na web stránku pridáte.

e)    www.krematoriummagnolia.sk si vyhradzuje právo vymazať z web stránky akýkoľvek obsah, ktorý porušuje tieto Podmienky, všeobecne záväzné právne predpisy alebo je inak v rozpore s dobrými mravmi.

f)    Nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu na web stránku udeľujete www.krematoriummagnolia.sk  nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu akýmkoľvek povoleným spôsobom. Súhlasíte, že www.krematoriummagnolia.sk je oprávnené v rozsahu podľa predchádzajúcej vety licenciu postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

g)    Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah web stránky porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete túto skutočnosť oznámiť www.krematoriummagnolia.sk  a žiadať www.krematoriummagnolia.sk o odstránenie takéhoto obsahu z web stránky. www.krematoriummagnolia.sk nie je povinné takejto žiadosti vyhovieť ak:

A. nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov; 

B. dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu; 

C. dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup;

D. nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že nahradíte www.krematoriummagnolia.sk akúkoľvek škodu a náklady, ktorá mu vznikne v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie www.krematoriummagnolia.sk alebo obmedzenie obsahu; 

E. nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.

 h)    Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na adresu našej spoločnosti alebo na emailovú adresu krematorium@krematoriummagnolia.sk

4. Modifikácia Webovej stránky:

a)    Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie web stránky alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie web stránky.

b)    Nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči www.krematoriummagnolia.sk v súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania web stránky alebo akejkoľvek jeho časti alebo v súvislosti s Vašim používaním web stránky.

5. Zodpovednosť:

 a)    www.krematoriummagnolia.sk neposkytuje žiadne z nasledovných záruk a vyhlásení:

A. web stránka bude poskytovaná včas, bez prerušenia a bez chýb; 

B. web stránka bude kompatibilná a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami; 

C. chyby web stránky budú odstránené riadne a včas; 

b)    www.krematoriummagnolia.sk nezodpovedá za vady web stránky a neposkytuje záruku za akosť web stránky (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k web stránke).

c)    www.krematoriummagnolia.sk web stránku prevádzkuje a poskytuje v stave v akom je bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení. 

d)    www.krematoriummagnolia.sk nezodpovedá za Vašu interakciu a komunikáciu s inými užívateľmi web stránky realizovanú prostredníctvom web stránku alebo na jej základe. Akékoľvek takéto vzťahy medzi Vami a inými užívateľmi web stránky alebo tretími stranami urobenými alebo realizovanými prostredníctvom web stránky alebo na jej základe vznikajú a sú uzatvárané výlučne medzi Vami a takýmito osobami.

e)    www.krematoriummagnolia.sk, jeho štatutári, riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania web stránky, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie web stránky, nemožnosti užívať web stránku, zmeny alebo zablokovania web stránky a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.

f)    www.krematoriummagnolia.sk nenesie zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky web stránky, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

g)    Pokiaľ je Vám na web stránke poskytovaná určitá záruka podľa príslušnej jurisdikcie v takom prípade Vám poskytujeme výlučne záruku v tomto rozsahu a v ostatnom rozsahu záruku vylučujeme.

6. Záverečné ustanovenia: 

a)    Nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Podmienok na tretiu osobu bez súhlasu www.krematoriummagnolia.sk.

b)    Tieto Podmienky obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a www.krematoriummagnolia.sk ohľadom používania web stránky a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a www.krematoriummagnolia.sk  ohľadom používania web stránky.

c)    Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Podmienok zo strany www.krematoriummagnolia.sk neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a www.krematoriummagnolia.sk je oprávnená/ý kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.

d)    Ak by niektoré ustanovenia týchto Podmienok a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a www.krematoriummagnolia.sk mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Podmienok. Namiesto neplatných ustanovení Podmienok sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

e)    Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

f)    Na základe týchto Podmienok vzniká medzi Vami a www.krematoriummagnolia.sk zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Podmienok alebo používania web stránky či súvisiace s týmito Podmienkami alebo web stránkou budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj www.krematoriummagnolia.sk súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na krematorium@krematoriummagnolia.sk